Koncepcja pracy Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole” na lata 2011- 2014
Podstawa prawna
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr168,poz.1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz 17 Statutu Przedszkola Nr 4 ,,Słoneczne przedszkole‘’ w Sieradzu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 lutego 2012 r

Informacja o przedszkolu
Przedszkole nr 4 ,,Słoneczne przedszkole” w Sieradzu funkcjonuje jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sieradz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
Przedszkole położone jest w centrum miasta w bliskiej odległości od głównych instytucji i urzędów administracyjnych. Aby oddzielić się od hałasu ruchu ulicznego budynek przedszkola otoczony jest zielonym parkanem, a od południowej strony posiada duży plac z urządzeniami do zabaw i ćwiczeń sprawnościowych.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.
    Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznej obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka poprzez zajęcia indywidualne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, poszerzoną o zajęcia dodatkowe, w których wychowankowie mogą kształcić swoje zdolności.
W roku szkolnym 2012/2013 placówka realizuje zadania wynikające z dokumentów; - rocznego planu pracy, - programu wychowawczego, - adaptacyjnych programów autorskich, - programów profilaktycznych - bezpieczeństwa i antynikotynowego, - programu działalności plastycznej, - projektu ekologicznego
Cele strategiczne;
1. Przedszkole ujednolica własne działania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny. 2. Przedszkole dba o bezpieczeństwo, zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne wychowanków. 3. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów wyrównując szanse edukacyjne. 4. Przedszkole pozyskuje dodatkowe środki finansowe na realizacje projektów z zakresu ekologii.
Kierunki realizacji koncepcji pracy;
Promocja zdrowia i ekologia. Rozwijanie zainteresowań. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji. Podejmowanie działań zmierzających do ukształtowania wychowanka gotowego podjąć obowiązki ucznia.

Wizja przedszkola
 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiągnięcie sukcesu.
 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 Przedszkole stwarza dzieciom możliwość pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości.
 Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich,, inności’’.
 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialna kadrę pedagogiczną
 Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 Baza dydaktyczna, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki poziom pracy.
 Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinie w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola:
 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
 Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 Promuje zdrowie i zachowania przyjazne środowiska.
 Rozwija kompetencje społeczne, uczy odróżniania dobra od zła.
 Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU:
         Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę. 
Są to tradycyjne metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.
Aby realizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy również metody i techniki aktywne i twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawowa formę aktywności tj. zabawę.
• Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne majace na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki.
• Ruch rozwijający W. Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
• Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klauza
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - elementy
• Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,
• Relaksacja
• Techniki twórczego myślenia – Burza mózgów
• Techniki parateatralne – pantomina i drama

Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
 wykazuje: 
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- umiejętność współpracy w grupie,
- tolerancję wobec innych,
- samodzielność,
- odporność na stres,
 posiada:
- zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie.
  umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
- posługiwać się zdobyczami techniki.
   rozumie, zna, przestrzega:
 - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia i postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
    nie obawia się: 
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.